Šafránový domek

TERAPEUTICKÉ-REHABILITAČNÍ CENTRUM – ŠAFRÁNOVÝ DOMEK Troja

Léčivé doprovázení dítěte aneb psychické lázně a oáza pro zraněnou dětskou duši.

Poskytujeme

 • Speciálně terapeutické programy pro děti a rodiny (psychoterapie dětí, senzorická integrace, play therapy, sand tray therapy, snoezelen, ad.)
 • Senzorická zahrada
 • Krizová intervence
 • Individuální psychoterapie, Rodinná terapie

Vzdělávání

Aktuální kurzy

Výcvik doprovázení dítěte

Duben 2017 - Březen 2019, Praha 1

Úvodní vhled do problematiky komunikace s rodinou a dětmi při poskytování sociálně právní ochrany dětí
Jak naslouchat a respektovat názor dítěte procházejícího složitou životní situací a krizí v tranzitní péči

Implementace služby doprovázení dítěte do Vašeho kraje či zařízení

 • Kompletní předání metodiky Bezpečná stopa®
 • Proškolení a pomoc při budování týmu doprovázejících pracovníků
 • Roční doprovázení "mentorského týmu"
 • Supervize
 • Průběžný monitoring a evaluace
 • Předání originální materiálů (Kufříků bezpečí na míru, loutek na míru ad.)
 • Předání 12leté zkušenosti a pomoc při transformaci pobytových zařízení

Lektorky výcviku Doprovázení dítěte

PaedDr. Dušana Priehradná

PaedDr. Dušana Priehradná

Zaoberám sa skupinovou a individuálnou terapiou pre deti aj dospelých. Špecializujem sa na prácu s deťmi s poruchami správania, s psychosociálne a emocionálne narušenými deťmi, v úzkej spolupráci s rodičmi. Vediem podporné skupiny pre ženy. Venujem sa prednáškovej činnosti pre odbornú aj laickú verejnosť. Pôsobím ako akreditovaná supervízorka pre odborníkov v pomáhajúcich profesiách. Koordinovala som tím odborníkov pri zavádzaní Programu pripútania dieťa v náhradnej rodine na Slovensku (autorkou programu je kanadská psychologička Nancy Cohen). Prednášam na Pedagogickej fakulte Univerzity Palackého v Olomouci. Som spoluautorka akreditovaného výcviku Terapia horu, kde som pôsobila aj ako lektorka letkorka a supervízorka vzdelávania - Filiálna terapia. Vyštudovala som špeciálnu pedagogiku – odbor poradenstvo na PgF UK v Bratislave. V roku 2011 som ukončila rigorózne konanie na katedre liečebnej pedagogiky UK v Bratislave. Absolvovala som psychoterapeutický výcvik v humanistickej psychoterapii, ako aj niekoľko zahraničných a slovenských kurzov a výcvikov. Pracujem v SCŠPP v Žilina ako riaditeľka

Mgr. Monika Boričová

Mgr. Monika Boričová

Vyštudovala som špeciálnu pedagogiku a pedagogiku mentálne postihnutých na Pedagogickej fakulte v Ružomberku. Zaoberám sa diagnostikou, poradenstvom a korekciami pre žiakov s vývinovými poruchami učenia a žiakov s poruchou pozornosti, žiakom s poruchami správania a terapiami. A to najmä hrovou terapiou, filiálnou terapiou a dyadickou terapiou. Absolvovala som výcvikový program Terapia hrou a Filiálna terapia, Scénotest, Metóda dobrého štartu, INPP program, sendplay terapy a dyadická terapia zameraná na vzťahovú väzbu. Špecializujem sa na deti z náhradných rodín a deti s poruchou vzťahovej väzby a rodinnú terapiu. V Inštitúte rodinnej terapie a terapie vzťahovej väzby pôsobí ako lektorka a supervízorka výcvikových programov. V SCŠPP pracujem od r. 2011 ako zástupkyňa riaditeľky.

Šárka Francírková

Bc. Šárka Francírková

Šárka Francírková, má za sebou dvacet let praxe v sociální oblasti se specializací na problematiku náhradní rodinné péče a řadu realizovaných projektů, v oblasti zvýšení kvality života dětí z dětských ústavních zařízení. Zaměřuje se zejména na téma rozvoje komunikace a kontaktu mezi dětmi a dospělými a podporu rozvoje citové vazby. Díky širokému záběru dosavadní praxe, je schopna předávat praktické zkušenosti z profesní role sociálního pracovníka, terénního pracovníka působícího v oblasti zdravotnictví - ošetřovatelské péče a terapeuta . Tématy rozvoje komunikace se zabývá v přímé práci s dětmi i se změněným vnímáním, díky odbornému certifikovanému vzdělání v oblasti Bazální stimulace® pro děti s postižením a Snoezelen® konceptu v praxi terénního pracovníka, průvodce dítěte a terapeutických výcviků v oblasti komunikace, facilitace a rodinných vztahových vazeb. Svou lektorskou činnost opírá o zkušenosti z vystudovaného bakalářské studia v oblasti vzdělávání dospělých a certifikovaných kurzů rodinného a vztahového koučinku.
Terapeutickou činnost s dětmi a rodinami vykonává na základě certifikovaného výcviku Herní nedirektivní psychoterapie dětí (PCA přístup) u Institutu Play Therapy Bratislava, Rodinné terapie , Terapie poruch citové vazby (PCA přístup) u Institutu rodinné terapie a terapie poruch citové vazby Martin. Je pod pravidelnou supervizí.

 • Je zakladatelka obecně prospěšné společnosti ŠAFRÁN dětem o.p.s., a spoluzakladatelka SPOKOJENI o.p.s.,
 • Má zkušenosti s členstvím v poradním sboru Nadace táta a máma, Nadání a dovednosti o.p.s., Chci pomoci info o.p.s., Ingenio et Arti s.r.o., Koučování nás baví o.s.
 • Má zkušenosti z role externího hodnotitele projektů Nadace Terezy Maxové, Nadace táta a máma, Nadace rozvoje občanské společnosti „ Pomozte dětem“.
 • Je spoluautorka účelové publikace ŠAFRÁN dětem „Průvodce dítěte v jeho měnícím se prostředí“a stejnojmenné metodické kapitoly Manuálu MPSV pro sociální pracovníky a publikace Tranzitní péče jako systematický nástroj zapojování dětí do rozhodovacích procesů. Pravidelně publikuje také v rámci vzdělávacího portálu – Koučinkportál.
Mgr. Michaela Charyparová

Mgr. Michaela Charyparová

Její profesní doménou je práce s dětmi a celým rodinným systémem. Nejvíce se věnuje terapeutickému doprovázení, krizové intervenci a poradenství. Pracuje v terénu, ambulantně, i na telefonu.

Pracuje mj. s dětmi v ústavních zařízeních, kde provádí psychodiagnostiku a připravuje děti na změny prostředí (pomáhá s adaptací dítěte v nových, náhradních rodinách, tuzemských i zahraničních). Dále spolupracuje s organizacemi, které jsou pověřené sociálně-právní ochranou dětí - v těch vzdělává pěstouny a provádí krizovou intervenci či poradenství pro jakékoli náhradní pečující osoby.

Aktuálně se odborně nejvíce zabývá tématy tranzitní péče o děti v České republice. Je hlavní autorkou publikace Tranzitní péče o dítě, kterou v loňském roce vydal ŠAFRÁN dětem.

to top button